css templates

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Warsztaty to autorski program edukacyjny, przygotowywujący adeptów do egzaminów konkursowych na uczelnie artystyczne. Program ten budowany był w oparciu o wieloletnie doświadczenia, a jego forma permanentnie ewoluowała. Jednak nadrzędne cele i idee kształcenia pozostają niezmienne. Skuteczność kształcenia polega między innymi na kształtowaniu indywidualnych predyzpozycji. Edukacja w Warsztatach stanowi pomoc w osiąganiu podstawowych umiejętności warsztatowych, rozbudowuje świadomość i wyobraźnię, podnosi wiedzę i kulturę wizualną. W procesie edukacji wizualnej szczególną uwagę zwraca się na świadome posługiwanie się zmysłem wzroku. Rozwój świadomości wzrokowej pozwala bowiem na twórcze postrzeganie obrazu otaczającego nas świata. Cykl zajęć rozpoczyna się od nauki podstaw rysunku, malarstwa i form przestrzennych, poznawania konstrukcji, perspektywy, proporcji i właściwości barw. To elementy klasycznych podstaw nauki warsztatu artysty. ART WORKSHOPS IN THE PHYSICAL ATELIER ENVIRONMENT
Art training in the physical atelier environment is a unique educational program of the author, that prepares students for competitive examinations at art schools. The form of the created program constantly evolved over the years of experience gained by the author. Notwithstanding, the primary goals and ideals of art education have remained unchanged The effectiveness of education rests on, inter alia, the shaping of individual predispositions. The art training helps to achieve the basic technical skills, expands the consciousness and imagination, increases the knowledge, and promotes the visual culture. Process of visual education, draws a particular attention to the conscious use of the sense of sight, and the development of visual awareness allows for creative perception of the surrounding world. Series of the classes are started with studies of the basics of drawing, painting and spatial forms, recognizing designs, perspective, proportion and color properties. These are the elements of classic basis of the workshop studies of an artist.
 

Mobirise

j.wierusz.kowalska@gmail.com
tel. 731 053 200

© JWK - All Rights Reserved